Algemene Voorwaarden Kapsalon “Knip Graag”

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Kapsalon “Knip Graag” en de klant. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen Kapsalon “Knip Graag” en de klant.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Algemene voorwaarden van de klant c.q. derden zijn voor Kapsalon “Knip Graag” niet bindend en niet van toepassing.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • Kapsalon “Knip Graag” behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een dienst en Kapsalon “Knip Graag” de haalbaarheid ervan heeft beoordeeld en aangegeven heeft de dienst uit te zullen voeren.
 • Kapsalon “Knip Graag” heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht van de klant niet te aanvaarden of nadere voorwaarden te stellen aan de aanvaarding.
 • Wanneer nadere voorwaarden worden gesteld door Kapsalon “Knip Graag” zal de klant hier van tevoren van op de hoogte worden gesteld.
 • De diensten van Kapsalon “Knip Graag” worden verricht tegen de prijs die Kapsalon “Knip Graag” voor het verlenen van de diensten op de voor haar gebruikelijke wijze vastgesteld.
 • De klant dient Kapsalon “Knip Graag” voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen en/of allergieën.
 • De klant heeft de plicht alle door Kapsalon “Knip Graag” gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

Verplichtingen van Kapsalon “Knip Graag”

 • Kapsalon “Knip Graag” licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling.
 • Kapsalon “Knip Graag” wordt geacht te werken volgens haar beste kunnen, de geldende wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en richtlijnen en de laatste stand der techniek.
 • Kapsalon “Knip Graag” zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroepscompetenties vallen.

Verplichtingen klant

 • De klant dient Kapsalon “Knip Graag” voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 • De klant heeft de plicht alle door Kapsalon “Knip Graag” gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken welke Kapsalon “Knip Graag” voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Betalingen, tarieven en annulering

 • Betalingen aan Kapsalon “Knip Graag” dienen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden.
 • De betaling van de door Kapsalon “Knip Graag” geschiedde factuur dient rechtstreeks na de behandeling te worden voldaan.
 • Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Kapsalon “Knip Graag” of door het verschuldigde bedrag in persoon contant en/of middels pinbetaling af te rekenen.
 • De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van tevoren te annuleren.
 • Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van de afspraak is/kan Kapsalon “Knip Graag” genoodzaakt om de afgesproken behandeling in rekening te brengen.
 • De klant verbindt zich met Kapsalon “Knip Graag” de afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling is besproken gaat Kapsalon “Knip Graag” ervan uit dat de tarieven bekend zijn bij de klant. Deze tarieven zijn te vinden op de website van Kapsalon “Knip Graag”, www.knipgraag.nl, onder ‘prijslijst’ en beschikbaar in de kapsalon.

Aansprakelijkheid

 • Kapsalon “Knip Graag” staat ervoor in dat de door Kapsalon “Knip Graag” verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 • Kapsalon “Knip Graag” mag ten aanzien van de verrichten behandeling ervan uit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, doe-het-zelf producten en/of experimenten met het eigen haar. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 • Kapsalon “Knip Graag” aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

Klachten

 • Indien het resultaat van de overeenkomst niet is zoals de klant verwachtte, dan kan de klant een klacht indienen bij Kapsalon “Knip Graag”. Deze klacht dient binnen één week na de behandeling kenbaar te worden gemaakt. Bij kleurbehandelingen, permanentbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van twee weken.
 • Kapsalon “Knip Graag” dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.
 • Kapsalon “Knip Graag” is niet verplicht om de klant het geld terug te geven bij ontevredenheid.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de rechter. Uitsluitend de rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Voor vragen over deze Algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen via onderstaande gegevens:

Kapsalon “Knip Graag”
Eperweg 51
8084HB ’t Harde
0525652416
info@knipgraag.nl

Op al onze voorwaarden en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de klant en Kapsalon “Knip Graag” zullen worden beslecht door de commissie geschillenbemiddeling dan wel de rechtbank in het arrondissement van Kapsalon “Knip Graag” is gevestigd.